سوال

آیا بیم ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و تبصره یک ماده 134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

نظریه اداره كل حقوقی قوه قضائیه

تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ و همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نمی باشد. در هر یک از دو مقررات (تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی می باشد که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزای دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مد نظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.