سوال

با عنایت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 كه در عفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محكومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیكن ماده 98 همان قانون عفو را زایل كننده آثار محكومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محكومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینكه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی محكومیت تا انقضاء موارد مذكوره به قوت خود باقیست؟

نظریه اداره كل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینكه درماده 97 قانون مجازات اسلامی 1392 قید شده است كه عفو عمومی اجرای مجازات را موقوت و آثار محكومیت نیز زائل می گردد و ماده 98 نیز بلافاصله در تكمیل آن حكم، بر این موضوع تأكید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره 3 ماده 25 كه در كنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محكومین است.

نوشتن دیدگاه