سوال

در صورتی كه میزان جزای نقدی مورد حكم بیش از مبلغ مورد استهلاك به وسیله بازداشت محكومٌ علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محكومٌ علیه بعداز تحمل مدت مذكور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محكومٌ علیه در زمان آینده امكان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حكم توسط اجرای احكام كیفری وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره كل حقوقی قوه قضائیه


در فرض سوال كه شخص به پرداخت جزای نقدی محكوم و از پرداخت آن خوداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استهلاك جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یك روز بازداشت می شود مشروط بر اینكه به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی سال 1392، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی ازحداكثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طوركلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز ننماید.

بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حكم، از مبلغ مورد استهلاك ازطریق بازداشت محكومٌ علیه بیشتر باشد، درفرض شناسائی اموال محكومٌ علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حكم، توجیه قانونی ندارد.

نوشتن دیدگاه