سوال

اگر یكی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید بدون اینكه طلب مهلت برای معرفی وكیل كند، آیا دادگاه می تواند جلسه رسیدگی را تجدید كند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری می باشد؟

نظریه اداره كل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینكه هدف قانونگذار در تصویب ماده 106 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امكان تجدید جلسه  دادرسی است، بنابراین موارد یاد شده در ماده 106 و نیز استعلام را باید تفسیر مضیق كرد و این حكم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیر ضروری بودن مسافرت موضوع بند 3 استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وكیل قابل اجابت نیست.

نوشتن دیدگاه