سوال

آیا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید از طرف صندوق تأمین خسارتهای بدنی ممكن است؟

نظریه اداره كل حقوقی قوه قضائیه

صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب سال 1347 نیز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد از اصلاح قانون كمابیش ممكن بود اما مقررات خاصی كه به موجب اصلاح قانون در سال 1387 ایجاد شد تنها قابل تسری به پس از تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد.