سوال

با توجه به اينكه اخيراً در دادسراي تهران برخي از دادسراها از سوي دادياران محترم كه داراي ابلاغي تحت عنوان داديار جانشين سرپرست مي باشند اداره مي گرداند و كليه اختيارات قضايي به طور كلي و بدون ارجاع موردي به ايشان واگذار شده بوده كه اين امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهايي بين مراجع قضايي (دادگاهها و بازپرسي ها) با آنها شده است شايسته است با توجه به بند ح وتبصره 5 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و ماده 12 آيين نامه آن درباره جايگاه قانوني چنين سمتي نظريه مشورتي آن اداره را به اينجانب اعلام فرماييد.

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مطابق تبصره 5 الحاقي 28/7/1381 به ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب و هم چنين ماده 12 آئين نامه اجرايي اين قانون در صورت حضور دادستان يا ايشان رأساً پرونده را ارجاع مي نمايد ويا معاون ارجاع، ولي اين بدان معنا نيست كه اگر هيچكدام از آن ها در دادسرا حاضر نباشد داديار فاقد اين اختيارات باشد، بنابراين در فرض سوال با بودن داديار جانشين كه سرپرستي دادسرا را بر عهده دارد وي داراي تمام اختياراتي است كه قانون براي دادستان مقرر نموده است.

نوشتن دیدگاه