سوال

آيا مقررات ماده 32 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب شامل بانك هايي كه بيش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصي است از جمله بانك ملت مي شود؟

نظريه اداره كل حقوقي  قوه قضائيه

ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر به نهاد هاي انقلاب اسلامي، مؤسسات عمومي غير دولتي، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي وابسته به دولت، شهرداري ها وبانك هاي دولتي است،بنابراين بانك هايي كه بيش از 50% سهام آن ها خصوصي است، بانك خصوصي محسوب گرديده و بهرمندي از نماينده حقوقي براي دفاع از دعاوي مطروحه وتقديم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذكور از شمول آن ها خارج است. ضمناً به كاربردن اصطلاح «كارمندان رسمي» در ماده ياد شده مؤيد اين نظر است.

نوشتن دیدگاه