سوال

آيا رسيدگي دادگاه تجديد نظر استان بدون حضور دادستان يا معاونين وي و يا دادياران نسبت به احكام صادره از دادگاه هاي عمومي جزائي و انقلاب اعتبار قانوني دارد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

باتوجه به تصريح ماده 22 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي دادگاه تجديد نظراستان به درخواست تجديد نظر از احكام قابل تجديد نظر دادگاه هاي عمومي جزائي وانقلاب با حضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونين وي به عمل مي آيد، بنابراين حضور دادستان يا نماينده وي، براي رسيدگي دادگاه تجديد نظر استان  در امور جزائي الزامي است.

نوشتن دیدگاه