سوال

پرونده ای در دادسرا منجر به صدور کیفر خواست شده ودر دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته ونفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفر خواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می باشد یا خیر؟

 

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

درست است که دادگاه درچارچوب کیفر خواست به پرونده رسیدگی می نماید، ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر ننموده و پرونده را ناقص باکیفر خواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد ودادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند پرونده را به دادسرا اعاده و در خواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده ودر کیفر خواست نیاورده، رسیدگی و اظهار نظر نماید واین معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب 28/7/1381 ذیل ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نیز مستفاد می گردد.

نوشتن دیدگاه