سوال

اگر محكومٌعليه بدون تقديم دادخواست تجديد نظر خواهي، طي لايحه اي اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آيا قابل ترتيب اثر است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به ماده 339 و بعد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور مدني، تجديد نظر خواهي بايد به موجب دادخواست و در مهلت قانوني تقديم شود.صرف دادن لايحه اعتراضي بدون تقديم دادخواست قابل ترتيب اثرنيست.

نوشتن دیدگاه