سوال

اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده 703 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید ومحکومّ علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می توان هر روز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه وآن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه وتهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را در مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مفام یا مقاماتی محکومٌ له محسوب شده وحق دارند تقاضای اعمال ماده ی 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی را از دادگاه در خواست نمایند؟

 

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اینکه در فرض سوال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 22/8/1387 به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 باشد، بنابراین عجز محکومٌ علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده 1 قانون اخیر الذکر است تا به ازای هرروز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه وکسر گردد.

نوشتن دیدگاه