• 1- چنانچه مالک وسیله نقلیه مشروبات الکلی شخص دیگری غیر از حامل باشد آیا می تواند تقاضای استرداد آن را بنماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

چنانچه مالک وسیله نقلیه فرد دیگری بوده و حمل مشروبات الکلی نیز بدون اذن و اجازه مالک صورت گرفته باشد مصادره خودرو فاقد وجاهت قانونی است و به محض مراجعه و درخواست مالک و احراز مالکیت و عدم اذن و اطلاع او از حمل مشروبات الکلی باید وسیله نقلیه به وی مسترد گردد.

نظریه شماره 8259/7 – 8/12/1386

  • 2- چکی با امضاء مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت صادر شده است حال آیا دعوی شده از طرف خواهان باید به طرفیت شرکت و فرد صادر کننده اقامه شود یا به طرفیت یکی از آنها؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
در مواردی که مدیر عامل با رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت چک را امضاء نموده و در اختیار شخص ثالث قرار داده باشند با توجه به مقررات ماده 19 قانون صدور چک صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت صادر کننده چک و صاحب حساب دارنده چک می تواند علیه نامبردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه نماید.

نظریه شماره 7873/7 – 21/12/1389

  • 3- چنانچه مالک دارای ملکی در حد مستثنیات دین باشد و از روی اضطرار آنرا به اجاره داده و در منزل یکی از اقوام خود بیتوته نماید آیا ملک مذکور از شمول مستثنیات دین خارج می شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
مطابق بند الف ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شئون عرفی از مستثنیات دین محسوب می شود و ملاک ، تشخیص نیاز محکوم علیه یا به اجاره واگذار کردن مسکن مذکور موجب خروج آن از شمول مستثنیات دین نمی شود و تشخیص مصداق با مقام قضائی رسیدگی کننده است.

نظریه شماره 570/7 – 3/2/1390

نوشتن دیدگاه