سوال

اگر اخطاريه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آيا اعزام وي به دادگاه ضروري است؟ ثانياً رأي صادره غيابي تلقي مي شود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

در امور حقوقي اصولاً ضرورتي به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نيست ولي خوانده شخصاً مي تواند با وجود ابلاغ اخطاريه،از مسئولين زندان بخواهد وي را به دادگاه اعزام نمايد ويا لايحه دفاعيه به دادگاه بفرستد ويا برابر ماده 106 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني از دادگاه درخواست اعطاي مهلت براي تعيين وكيل بنمايد. درهر حال ابلاغ واقعي اخطاريه با وجود عدم ارسال لايحه به دادگاه و يا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوري بودن رأي صادره خواهد بود.