سوال

   با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وپیش بینی تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفیف واجرای ماده 37 و صدور حکم می تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند»مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه براساس بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقلیل می یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.

نوشتن دیدگاه