• سؤال: آیا قانون گذار بر اساس مواد (2تا9) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تکرار و تعدد جرایم مواد مخدر مقررات خاصی را پیش بینی نموده است؟

با توجه به اینکه قانون گذار بر اساس مواد (2تا9) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن و اصلاحات بعدی در رابطه با موضوع تکرار و تعدد جرم، مقررات خاصی در نظر گرفته است، لذا ماده ی (184) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت اعمال ندارد.

در نتیجه، چنان چه مرتکب بابت دو بار نگه داری 20 گرم هروئین در هر دو دفعه به استناد بند «5» ماده 8 قانون مرقوم محاکمه و محکوم شود، در حالی که برای ارتکاب بار دوم باید بر اساس ماده (9) قانون یاد شده تعیین مجازات میشد، مقام قضایی مسؤول می تواند در این مورد به استناد ماده ی (32) قانون مذکور تقاضای نقض حکم دوم را از مرجع صالح درخواست نماید.

نظر مشورتی شماره 4864/7-07/12/90