• سؤال: آیا موضوع مطالبه مهریه خارج از صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف بوده و در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

اساساً دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف ناظر به دعاوی است که خواسته آن از حداکثر پیش بینی شده در بند «1» ماده (11) قانون شوراهای حل اختلاف بیشتر نباشد در نتیجه دعوی مطالبه 300 سکه بهار آزادی به طور کلی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است ؛ لکن در هر حال ، چنانچه قیمت سکه ها از حیث میزان ارزش داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف هم باشد و یا تقویم شده باشد با توجه به بند «3» ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (21) قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/76 موضوع مطالبه مهریه خارج از صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف بوده و در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

نظر مشورتی شماره 4776/7-29/11/90

نوشتن دیدگاه