سوال

آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

 

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی شود.

نوشتن دیدگاه