با توجه به اینکه صورتمجلس تفکیکی املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود، درخواست ابطال صورتمجلس مذکور بدون طرف دعوا قراردادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست، بنابراین رای شعبه 8 که بدلیل طرف دعوا قرارندادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره دادنامه 1756-3/6/86 مبنی بر رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشحیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری