فرمان مشروطيت

مورخ 14 جماديالثانيه 1324
السلطان مظفرالدين شاه قاجار

فرمان مشروطیت به قلم قوام‌السلطنه و امضای مظفرالدین شاه   جناب اشرف صدراعظم از آنجا كه حضرت باريتعالي جل شأنه سررشتة ترقي و سعادت ممالك محروسة ايران را بكف كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبة اهالي ايران و رعاياي صديق خودمان قرار داده لهذا در اين موقع كه رأي و ارادة همايون ما بدان تعلق گرفت كه براي رفاهيت و امنيت قاطبة اهالي ايران و تشييد و تأييد مباني دولت اصلاحات مقتضيه بمرور در دو ائر دولتي و مملكتي بموقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شديم كه مجلس شوراي ملي از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافة تهران تشكيل و تنظيم شود كه در مهام امور دولتي و مملكتي و مضالح عامه مشاوره و مداقة لازمه را تفمل آورده و بهيئت وزراي دولتخواه ما دراصلاحاتيكه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد اعانت و كمك لازم را بكند و در كمال امنيت و اطمينان عقايد خود را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات قاطبة اهالي مملكت بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند كه بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده شودالسلطان مظفرالدین شاه قاجار بديهي است كه بموجب اين دستخط مبارك نظامنامه و ترتيبات اين مجلس و اسباب و لوازم تشكلي آنرا موافق تصويب و امضاي منتخبين از اين تاريخ مرتب و مهيا خواهد نمود كه تصحة ملوكانه رسيده و بعون الله تعالي مجلس شوراي مرقوم كه نگهبان عدل ماست افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملكت و اجراء قوانين شرع مقدس شروع كنند و نيز مقرر ميداريم كه سواد دستخط مبارك را اعلان و منتشر نمائيد تا قاطبة اهالي از نيات حسنة ما كه تماماً راجع بترقي دولت و ملت ايران است كماينبغي مطلع و مرفهالحال مشغول دعا گوئي دوام اين دولت و اين نعمت بيزوال باشند.

در قصر صاحبقرانيه بتاريخ 14 شهر جماديالثانيه 1324 هجري در سال يازدهم سلطنت ما

محل صحة همايوني