حضرت آيت اﷲ آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه

با سلام و تحيات

احتراماﹰ، نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده ٤ آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ١٠٨٢ قانون مدني مصوب ١٣/٢/١٣٧٧ مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج، حداكثر تا پايان خردادماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و نيز بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخير تأديه چك و همچنين ماده ٥٢٢ قانون دين، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضايي و دادگاه ها مي باشد. لذا به پيوست ٢ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه) مربوط به سال ١٣٩٤ و سا لهاي قبل، بر اساس سال پايه (١٠٠=١٣٩٠) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه هاي تابعه ارسال مي گردد.

رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ولي اله سيف

سال عدد شاخص نرخ تورم* درصد سال عدد شاخص نرخ تورم* درصد سال عدد شاخص نرخ تورم* درصد
١٣١٥ ٠/٠١ ــ ١٣٤٠ ٠/١٢ ١/٦ ١٣٦٧ ١/٩١ ٢٨/٩
١٣١٦ ٠/٠١ ٢١/٢ ١٣٤١ ٠/١٢ ٠/٩ ١٣٦٨ ٢/٢٤ ١٧/٤
١٣١٧ ٠/٠١ ٨/٨ ١٣٤٢ ٠/١٢ ١/ ١٣٦٩ ٢/٤٤ ٩/
١٣١٨ ٠/٠١ ٨/ ١٣٤٣ ٠/١٣ ٤/٥ ١٣٧٠ ٢/٩٥ ٢٠/٧
١٣١٩ ٠/٠١ ١٣/٨ ١٣٤٤ ٠/١٣ ٠/٣ ١٣٧١ ٣/٦٧ ٢٤/٤
١٣٢٠ ٠/٠٢ ٤٩/٥ ١٣٤٥ ٠/١٣ ٠/٨ ١٣٧٢ ٤/٥ ٢٢/٩
١٣٢١ ٠/٠٣ ٩٦/٢ ١٣٤٦ ٠/١٣ ٠/٨ ١٣٧٣ ٦/٠٩ ٣٥/٢
١٣٢٢ ٠/٠٧ ١١٠/٥ ١٣٤٧ ٠/١٣ ١/٥ ١٣٧٤ ٩/٠٩ ٤٩/٤
١٣٢٣ ٠/٠٧ ٢/٧ ١٣٤٨ ٠/١٣ ٣/٦ ١٣٧٥ ١١/٢١ ٢٣/٢
١٣٢٤ ٠/٠٦ -١٤/٤ ١٣٤٩ ٠/١٤ ١/٥ ١٣٧٦ ١٣/١٤ ١٧/٣
١٣٢٥ ٠/٠٥ -١١/٥ ١٣٥٠ ٠/١٤ ٥/٥ ١٣٧٧ ١٥/٥٢ ١٨/١
١٣٢٦ ٠/٠٦ ٦/٦ ١٣٥١ ٠/١٥ ٦/٣ ١٣٧٨ ١٨/٦٤ ٢٠/١
١٣٢٧ ٠/٠٦ ١١/١ ١٣٥٢ ٠/١٧ ١١/٢ ١٣٨٠ ٢٣/٣٨ ١١/٤
١٣٢٨ ٠/٠٧ ٢/٣ ١٣٥٣ ٠/١٩ ١٥/٥ ١٣٨١ ٢٧/٠٧ ١٥/٨
١٣٢٩ ٠/٠٥ -١٧/٢ ١٣٥٤ ٠/٢١ ٩/٩ ١٣٨٢ ٣١/٣١ ١٥/٦
١٣٣٠ ٠/٠٦ ٨/٣ ١٣٥٥ ٠/٢٥ ١٦/٦ ١٣٨٣ ٣٦/٠٧ ١٥/٢
١٣٣١ ٠/٠٦ ٧/٢ ١٣٥٦ ٠/٣١ ٢٥/١ ١٣٨٤ ٣٩/٨ ١٠/٤
١٣٣٢ ٠/٠٧ ٩/٢ ١٣٥٧ ٠/٣٤ ١٠/ ١٣٨٥ ٤٤/٥٣ ١١/٩
١٣٣٣ ٠/٠٨ ١٥/٩ ١٣٥٨ ٠/٣٨ ١١/٤ ١٣٨٦ ٥٢/٧٤ ١٨/٤
١٣٣٤ ٠/٠٨ ١/٧ ١٣٥٩ ٠/٤٧ ٢٣/٥ ١٣٨٧ ٦٦/١٢ ٢٥/٤
١٣٣٥ ٠/٠٩ ٨/٨ ١٣٦٠ ٠/٥٨ ٢٢/٨ ١٣٨٨ ٧٣/٢٣ ١٠/٨
١٣٣٦ ٠/٠٩ ٤/٤ ١٣٦١ ٠/٦٩ ١٩/٢ ١٣٨٩ ٨٢/٣١ ١٢/٤
١٣٣٧ ٠/٠٩ ١/ ١٣٦٢ ٠/٧٩ ١٤/٨ ١٣٩٠ ١٠٠/ ٢١/٥
١٣٣٨ ٠/١١ ١٣/ ١٣٦٣ ٠/٨٨ ١٠/٤ ١٣٩١ ١٣٠/٥٤ ٣٠/٥
١٣٣٩ ٠/١٢ ٧/٩ ١٣٦٤ ٠/٩٤ ٦/٩ ١٣٩٢ ١٧٥/٨٨ ٣٤/٧
١٣٤٠ ٠/١٢ ١/٦ ١٣٦٥ ١/١٦ ٢٣/٧ ١٣٩٣ ٢٠٣/٢٤ ١٥/٦
١٣٤١ ٠/١٢ ٠/٩ ١٣٦٦ ١/٤٨ ٢٧/٧ ١٣٩٤ ٢٢٧/٤٦ ١١/٩