فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

اصل یكصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:

  • 1 - اعضای شورای نگهبان.
  • 2- رؤسای قوای سه گانه.
  • 3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  • 4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
  • 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
  • 6- سه نفر از هیأت وزیران.
  • 7- سه نفر از قوه قضائیه.
  • 8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
  • 9- سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می كند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

اصل یكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.