برابر رای شماره ۵۰۰ هیات دیوان عدالت اداری مشعر بر موضوع اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول بتاریخ ششم آبان ۹۲ نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی در دیوان عدالت اداری من بعد برای کلیه شعب دیوان لازم الاتباع بوده و با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده نسبت به دعاوی مطروحه رسیدگی خواهد شد.........

(هر چند رأی اخیر دیوان مخالف با نص صریح ماده ۲۲ از قنون ثبت بوده و با قبول حکم قضایی مبنی بر تنفیذ اسناد عادی در واقع سند عادی را در حکم سند رسمی قرار می دهد یقیناً رأی اخیر مشکلات عدیده ایی را منجر و حتماً در هفته های آتی شاهد سیل عظیم دعاوی تقاضای تنفیذ برای املاکی خواهیم بود که ........)