سوال

آیا خواهان می تواند درجلسه نخست دادرسی تعدادخواندگان را افزایش دهد؟

نظریه اداره كل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه خواهان بخواهد برتعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امكان پذیر نیست مگر این كه خواهان در محدوده ماده 135 و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 شخص ثالثی رابه دادرسی جلب كند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از دادگاه بخواهد كه به هر دو پرونده توأماً رسیدگی نماید.

نوشتن دیدگاه