سوال:آيا صدور حكم مبني بر عدم اشتغال به تحصيل زوجه كه توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازين قانوني است يا خير؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره­ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می­تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.